sobota, 24 czerwca 2017
Imieniny: Jana i Danuty

24 czerwca 2017

Imieniny

  • Jana i Danuty

25 czerwca 2017

Imieniny

  • Łucji i Wilhelma

26 czerwca 2017

Imieniny

  • Jana i Pawła

27 czerwca 2017

Imieniny

  • Marii i Władysława

Ogłoszenia


Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż systemu telefonicznego Alcatel


Ogłoszenie o konkursie na opracowanie „Koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenu ul. Krętej i wschodniego odcinka ul. Podgórnej w Tczewie” wraz z Regulaminem Konkursu.


Granty 2016

Dotacje samorządu miasta Tczewa na realizację zadań gminy w 2016 r.:

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodwego.doc

- Pomoc Społeczna.doc

- Ochrona Zdrowia.doc

- Kultura fizyczna i sport.doc

- Upowszechnianie turystyki.doc

- Monitoring środowiska.doc

Przeciwdzialanie patologiom spolecznym:

 - zwiekszenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleznionych od alkoholu i narkomanii, integracja środowisk abstynenckich, prowadzenie klubów abstynenckich.doc

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.doc

- narkomania (punkty konsultacyjne ds. uzależnień).doc

- prowadzenie profilaktycznych programów informacyjno-edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców, na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych oraz prowadzenie zajęć profilaktyczno-terapeutycznych z osobami z problemem alkoholowym i narkomanii oraz ich rodzin).doc

- Organizacja programów, zajęć stanowiących alternatywne formy spędzania wolnego czasu, szczególnie dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, prowadzonych przez orgazniacje pozarządowe.doc

 

 

 

 - Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany mpzp w rej. ul. Głowackiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.docx

- Ogłoszenie o przystapieniu do zmiany mpzp w rej. ul. Głowackiego, drogi krajowej nr 91 i ul. 30 Stycznia w Tczewie, wraz z prognozą oddzialywania na środowisko.docx

- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy  w zakresie: pomoc społeczna

konkurs_ofert-2015.doc

NOWE KRYTERIA DOCHODOWE UPRAWNIAJĄCE DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ NOWE WYSOKOSCI ŚWIADCZEŃ

nowe kryteria.pdf

Ogłoszenie starosty tczewskiego "Przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie wraz z budową drogi rowerowej do bulwaru nadwiślańskiego..."

ogłoszenie starosty tczewskiego

Granty 2015

Dotacje samorządu miasta Tczewa na realizację zadań gminy w 2015 r.:

  1. tabela A
  2. tabela B
  3. tabela C
  4. tabela D
  5. tabela E

Granty 2014

Dotacje samorządu miasta Tczewa na realizację zadań gminy w 2014 r.:

Granty 2013

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013