sobota, 21 kwietnia 2018
Imieniny: Feliksa i Anzelma

21 kwietnia 2018

Imieniny

  • Feliksa i Anzelma

22 kwietnia 2018

Imieniny

  • Leona i Łukasza

23 kwietnia 2018

Imieniny

  • Jerzego i Wojciecha

24 kwietnia 2018

Imieniny

  • Grzegorza i Aleksandra

Tczew korzysta z unijnych dotacji

środa, 24.10.2012 13:32

Tczew sięga po unijne dotacje, dzięki czemu miasto się rozwija i pięknieje.
 

Budowa infrastruktury transportowego węzła integracyjnego w Tczewie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt dofinansowany z IV Priorytetu Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
Działanie 4.3.

Dom Przedsiębiorcy w Tczewie
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Os Priorytetowa: 1. Rozwój i innowacje w MSP
Działanie: 1.5. Regionalna siec transferu rozwiązań innowacyjnych
Poddziałanie: 1.5.1. Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych
Tytuł Projektu: Dom Przedsiębiorcy w Tczewie

Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt dofinansowany z VI Priorytetu Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
Działanie 6.2.

Rewitalizacja Strefy A Obszaru Zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt dofinansowany z III Priorytetu Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
Działanie 3.2.

Wrota Tczewa, dla rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo Wiedzy
Działanie 2.2 Infrastruktura i usług tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego
Poddziałanie 2.2.2 Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego

Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I. Zadanie Gminy Miejskiej Tczew pn.: „Budowa pomostów cumowniczych w Tczewie”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.
Oś Priorytetowa 6 Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym.
Działanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.

Akademia Samorządowca II

Projekt „Akademia Samorządowca II” jest realizowany w ramach V priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Dobre Rządzenie, działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. „Akademia Samorządowca II” oferuje wsparcie dla urzędów jednostek samorządu terytorialnego.

Central MeetBike

Central Europe (Europa Środkowa)

Priorytet 2. Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej. Obszar 2.3. Promowanie mobilności bezpiecznej i zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Szansa małego ucznia - indywidualizacja nauczania początkowego w Tczewie

Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty systemowe

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013