piątek, 22 czerwca 2018
Imieniny: Pauliny i Flawiusza

22 czerwca 2018

Imieniny

 • Pauliny i Flawiusza

23 czerwca 2018

Imieniny

 • Wandy i Zenona

24 czerwca 2018

Imieniny

 • Jana i Danuty

25 czerwca 2018

Imieniny

 • Łucji i Wilhelma

„Miasto od-nowa" - nabór do udziału w projekcie

poniedziałek, 17.10.2016 11:47

Ogłoszono nabór wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych do udziału w rewitalizacyjnym projekcie partnerskim.

14 października 2016 r. ogłoszony został nabór wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych do udziału w projekcie partnerskim pn. „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza„.

Celem naboru jest wyłonienie wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, będących właścicielami budynków zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji, zainteresowanych wspólną realizacją projektu pn. „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza„, przygotowywanym do realizacji w ramach podziałania 8.1.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego – Mechanizm ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zwanego dalej RPO WP.

Projekt obejmuje działania o charakterze przestrzennym, społecznym i progospodarczym.

Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie, pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, lub przesłać na ten adres pocztą, w nieprzekraczalnym terminie do 21 listopada 2016 r. do godziny 14.00.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

/resources/download/mapka_obszaru_rewitalizacji.pdf

/resources/download/regulamin_konkursu.pdf

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa

wtorek, 12.07.2016 15:19

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia GPR.pdf

 

 

Rewitalizacja 2014--2020

wtorek, 29.12.2015 11:21

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Tczewa ogłasza przystąpienie do przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji Tczewa

 

Przedmiotem konsultacji są założenia do Gminnego Programu Rewitalizacji Tczewa - wyrażenie opinii i propozycje do programu rewitalizacji oraz składanie ich do protokołu.


Konsultacje mają na celu poznanie opinii i propozycji zainteresowanych mieszkańców Miasta Tczewa odnośnie założeń Programu, które mogą zostać wykorzystane w dalszych etapach prac.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku.

Przyjętymi formami konsultacji będą:

 1. Spotkanie otwarte z mieszkańcami Miasta Tczewa, w formie warsztatów, umożliwiające omówienie i ocenę konsultowanych założeń Gminnego Programu Rewitalizacji oraz wyrażenie opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkanie odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie - w Bibliotece Głównej przy ul. J. Dąbrowskiego 6, w dniu 10 marca 2016 roku oraz w dniu 18 marca w Gimnazjum nr 2 przy ul. Południowej 6 w Tczewie.
 2. Zbieranie propozycji i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną. Propozycje i opinie można dostarczyć:
  • drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.tczew.pl;
  • drogą korespondencyjną na adres: Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Tczewie, plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew;
  • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Tczewie, plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew w godzinach pracy Urzędu Miasta.
 3. Spacer studyjny na terenie: Zatorza w terminie 21 lutego 2016 roku o godz. 15:00 (miejsce spotkania - plac zabaw przy wyjściu z Dworca PKP od strony ul. Kolejowej); Starego Miasta w terminie 28 lutego 2016 roku o godz. 15:00 (miejsce spotkania - parking przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie - w Bibliotece Głównej przy ul. J. Dąbrowskiego 6).
 4. Spotkanie otwarte z przedsiębiorcami z terenu Tczewa umożliwiające omówienie i ocenę konsultowanych założeń Gminnego Programu Rewitalizacji oraz wyrażenie opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkanie odbędzie się w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie, ul. Obrońców Westerplatte 3, 11 lutego 2016 roku o godz. 17:00.
 5. Spotkanie otwarte z przedstawicielami NGO i grupami nieformalnymi umożliwiające omówienie i ocenę konsultowanych założeń Gminnego Programu Rewitalizacji oraz wyrażenie opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkanie odbędzie się w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie, ul. Obrońców Westerplatte 3, 18 lutego 2016 roku o godz. 17:00.

Informacje dotyczące terminów konsultacji i ewentualne materiały informacyjne dostępne będą na stronie miasto.wrotatczewa.pl/rewitalizacja oraz na stronie facebook.pl/wrmtczew.

 

Materiał informacyjny oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 roku:

 1. na bieżącej stronie,
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej,
 3. w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Tczewie, II piętro - pokój 51, w godzinach pracy urzędu.

 

Pliki do pobrania:

 1. Delimitacja – raport [PDF]
 2. Mapa delimitacja [PDF]
 3. Formularz konsultacyjny [DOCX] [PDF]
 4. Ankieta [PDF]

 

 

 

 

 

 

Rewitalizacja 2014-2020

czwartek, 15.10.2015 13:21

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Tczewa
ogłasza przystąpienie do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących założeń
Lokalnego Programu Rewitalizacji Tczewa

 

Przedmiotem konsultacji są założenia do Lokalnego Programu Rewitalizacji Tczewa - wyznaczenie obszaru przeznaczonego do działań rewitalizacyjnych oraz wyrażenie opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu.

Konsultacje mają na celu poznanie opinii i propozycji zainteresowanych mieszkańców Miasta Tczewa odnośnie założeń Programu, które mogą zostać wykorzystane w dalszych etapach prac.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 16 października 2015 roku do 16 listopada 2015 roku.

Przyjętymi formami konsultacji będą:

 1. Spotkanie otwarte z mieszkańcami Miasta Tczewa, w formie warsztatów, umożliwiające omówienie i ocenę konsultowanych założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Tczewa i wyznaczonego obszaru przeznaczonego do rewitalizacji oraz wyrażenie opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkanie odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie - w Bibliotece Głównej przy ul. J. Dąbrowskiego 6, w dniu 5 listopada 2015 r. w godz. 17.00 - 19.00;
 2. Zbieranie propozycji i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną, z możliwością wykorzystania formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik Nr 3 do zarządzenia w okresie od dnia 16 października 2015 roku do 16 listopada 2015 roku. Wypełnione formularze można dostarczyć:
  • drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.tczew.pl;
  • drogą korespondencyjną na adres: Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Tczewie, plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew;
  • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Tczewie, plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew w godzinach pracy Urzędu Miasta;
 3. Udostępnienie >> ankiety << stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia dot. osiedla Zatorze oraz Starego Miasta w Tczewie w Biuletynie Informacji Publicznej i pod adresem internetowym https://wrotatczewa.pl/ na stronie internetowej Urzędu Miasta Tczewa pod adresem http://um.wrotatczewa.pl/ (wejście przez zakładki „Miasto”, „Rewitalizacja”) w okresie od dnia 16 października 2015 roku do 16 listopada 2015 roku.

 

Materiał informacyjny oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 16 października 2015 r. do 16 listopada 2015 roku:

 1. na bieżącej stronie,
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej,
 3. w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Tczewie, II piętro - pokój 51, w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

 

 

 

Rewitalizacja Starego Miasta

 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013

Starówka w Tczewie należy do najcenniejszych obszarów miasta. Stanowi jego historyczne centrum, otoczone średniowiecznymi murami obronnymi. Wieloletnie zaniedbania i błędy w polityce zarządzania tym terenem doprowadziły do poważnej degeneracji społecznej i technicznej. Przyjęty przez władze samorządowe wieloletni program rewitalizacji umożliwia podejmowanie systematycznych działań na rzecz przezwyciężenia problemów.

Jednym z podstawowych założeń rewitalizacji tego obszaru jest nadanie przestrzeni publicznej jednolitego i atrakcyjnego wizerunku. Celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i wartości środowiska przyrodniczego. Rewitalizacja Starego Miasta w Tczewie to jeden ze strategicznych celów samorządu Tczewa. To projekt rozpisany na wiele lat, wielowątkowy i kosztowny, w którym wysoko ocenia się wsparcie ze strony funduszy unijnych. Realizacja projektu pozwoli na przywrócenie i rozwój funkcji społecznych, kulturalnych, rekreacyjnych i gospodarczych na obszarze zdegradowanym w Tczewie. Dzięki niemu nastąpi aktywizacja społeczna i gospodarcza oraz zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej oraz stref rozwojowych. Będzie to możliwe dzięki kompleksowości zaplanowanych działań. W ich efekcie nastąpi poprawa infrastruktury technicznej oraz wzmocnienie struktur relacji społecznych.

W ramach projektu „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie” zostały stworzone trzy szlaki spacerowe, które stały się ważnym punktem spotkań mieszkańców. Dodatkowo zagospodarowane zostaną tereny dwóch byłych fos. Nastąpi odnowa obiektów historycznych i rekonstrukcja średniowiecznych murów obronnych. Kolejne działania to remont budynków przeznaczonych na cele publiczne. Dzięki temu powstaną m.in.: świetlica dla dzieci, baza usług kulturalnych oraz warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Kolejnym przedsięwzięciem jest remont budynków mieszkaniowych. Pozwoli to na podniesienie poziomu życia mieszkańców, a także upiększy rewitalizowany obszar. W ramach projektu wykonywany jest system monitoringu, który przyczyni się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa na starówce.


Program


Program Rewitalizacji Miasta Tczewa dostępny jest tutaj: pobierz plik (25 MB, pdf)


Projekt "Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie"


Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest przywrócenie i rozwój funkcji społecznych, kulturalnych, rekreacyjnych i gospodarczych na obszarze Starego Miasta w Tczewie.
Założono osiągnięcie celów poprzez integrację 6 zadań dotyczących poprawy infrastruktury technicznej i 5 zadań z zakresu aktywizacji mieszkańców obszaru zdegradowanego.
Projektem zostanie objętych blisko 10 000 mieszkańców. W jego efekcie zostaje poddany rewitalizacji obszar 2,37 ha.
Inne cele projektu to wyeksponowanie dziedzictwa kulturalnego poprzez oznakowanie najważniejszych punktów starówki w ciągu szlaków spacerowych, wzmocnienie miejskich funkcji społecznych oraz podniesienie jakości życia mieszkańców.

Przedmiotem projektu są przedsięwzięcia:

 • Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie szlaków spacerowych: Droga Widokowa, Szlak Forteczny i Droga Spacerowa.
 • Remont i adaptacja budynków przeznaczonych do pełnienia nowych funkcji: ul.Chopina 33 - na cele warsztatów terapii zajęciowej, ul. Zamkowa 26 - na cele świetlicy środowiskowej dla dzieci, Podmurna 12 i Podmurna 15 - na cele działań Fabryki Sztuk, obiekt przy placu św. Grzegorza na potrzeb organizacji pozarządowych.
 • Remont mieszkalnych budynków komunalnych: ul. Mickiewicza 18, ul. Zamkowa 11, ul. Zamkowa 16, ul. Zamkowa 18 i ul. Rybacka 8.
 • Zagospodarowanie terenu fosy miejskiej przy ul. Podmurnej
 • Zagospodarowanie terenów starej fosy pomiędzy ulicami Wąską i Dąbrowskiego
 • Wykonanie elementów monitoringu dla obszaru zdegradowanego.

Przedsięwzięcia o charakterze społecznym:

 • „Trzeźwy umysł małolata”, realizowane przez Komendę Powiatową Policji w Tczewie
 • „Otwarte Stare Miasto - integracja obywatelska Tczewa”, realizowane przez Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie
 • Warsztaty edukacyjno-artystyczne organizowane przez Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie
 • „Święto ulicy”, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie
 • „W Tczewie ze Strażą Miejską bezpieczniej”, realizowane przez Straż Miejską w Tczewie

Budżet projektu: 21 975 170 PLN
Dofinansowanie: 10 415 900 PLN

Termin realizacji: lipiec 2009 - grudzień 2013

Kontakt:
Agnieszka Schwager
Wydział Rozwoju Miasta
Urząd Miejski w Tczewie
Kontakt: aschwager@um.tczew.plDodatkowe informacje


Projekt pn. „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie” jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Termin realizacji: lipiec 2009 - grudzień 2013
Wartość projektu około 21 000 000 PLN
Wartość dofinansowania około 10 000 000 PLN
Beneficjent projektu: Gmina Miejska Tczew
Koordynacja projektu: Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Tczewie
Kontakt: wrm@um.tczew.pl

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013